Ekonomia

„Ekonomia – Wroclaw Economic Review” jest kwartalnikiem, który od 2013 roku ukazuje się tylko online. Czasopismo w takiej formie stanowi kontynuację rocznika „Ekonomia” wcześniej wydawanego przez Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Obrany tryb publikacji powinien przyczynić się do przyspieszenia procesu wydawniczego i zapewnić szerszemu gronu odbiorców dostęp do zamieszczanych w kwartalniku artykułów. Naszą intencją jest, by na łamach „Ekonomii – WER” podejmowano problemy i tematy związane z szeroko pojętą dziedziną ekonomii, by było to forum prezentowania zróżnicowanych poglądów i wymiany wielu rozmaitych, niekiedy kontrowersyjnych, opinii. Tematy poruszane w „Ekonomii – WER” dotyczą spraw związanych zarówno z czystą teorią ekonomii, jak i z polityką gospodarczą, finansami czy nawet dyskursem metodologicznym w naukach społecznych. Zapraszamy do współpracy ekonomistów wyspecjalizowanych w swoich dziedzinach (teoretyków, finansistów) oraz autorów z dziedzin pokrewnych (prawa, filozofii, socjologii etc.), które mogą mieć istotny związek z realnym przebiegiem procesów gospodarczych.

Pragniemy podkreślić, że czasopismo to nie będzie prezentowało jednej, skonkretyzowanej linii programowej, w związku z czym wszelkie teksty polemiczne lub reprezentujące stanowiska z perspektyw szkół heterodoksyjnych będą mile widziane i chętnie publikowane na łamach Ekonomii – WER.

Prace publikowane są w j. polskim, angielskim, francuskim i niemieckim. Preferowany jest język angielski.

Abstrakty artykułów opublikowanych w „Ekonomii – WER” znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), Index Copernicus, BazEcon a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH), jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie. Ekonomia – WER jest indeksowana także w ERIH PLUS, PBN – Polska Bibliografia Naukowa oraz POL-index.

 

„Ekonomia – WER” znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ma 6 punktów.

 

                

 

 

Wersja podstawowa czasopisma: elektroniczna.

Unikatowy adres czasopisma: ekon.wuwr.pl

Kwartalnik. Format B5

ISSN: 2084-4093

 

 

Ekonomia Wroclaw Economic Review is a quarterly which appears only in the online form since 2013. The quarterly is a continuation of a previously issued by the Institute of Economics of the University of Wroclaw yearbook Economics. Online publication should help to accelerate the publishing process and allows for greater access to articles published in the quarterly. Our intention is that Ekonomia Wroclaw Economic Review would be a good platform for publication of papers focused on problems and topics related to the broad field of economics, as well as a forum for the presentation of diversified opinions and exchange  of many different, although sometimes controversial, opinions. The topics discussed in the Ekonomia WER refer to issues related to pure economic theory, but also to economic policy, financial problems, or even methodological discourse in the social sciences. We kindly invite for cooperation either economists specialized in their fields (theorists, financiers, entrepreneurs) as well as scientists of related fields (law, philosophy, sociology, etc.) which can be closely connected with real economic processes.

We would like to emphasize that this journal will not represent one, clearly stated program line, and therefore all the polemical texts, as well as papers representing the position of the prospects of heterodox schools, will be welcome and willingly published in Ekonomia - WER.

Papers are published in Polish, English, French and German; English is a preferred language.

Abstracts of articles published in Ekonomia Wroclaw Economic Review are in the Scientific Journals in the Web (CNS) database, as well as Index Copernicus, BazEcon and The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (under the relevant agreement between WUWr and CEJSH). Ekonomia – WER is also indexed in  ERIH PLUS, PBN – Polska Bibliografia Naukowa and POL-index.

 

Basic form of publication: Electronic.

Quarterly. Format B5

ISSN: 2084-4093

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy