Recenzowanie

Recenzenci Ekonomia-Wroclaw Economic Review w roku 2016:

 • Mateusz Benedyk

 • Bożena Borkowska

 • Marcin Chmielowski

 • Diana Cibulskiene

 • Łukasz Gajewski

 • David Howden

 • Tone Lerher

 • Mateusz Machaj

 • Stefan Małecki-Tepicht

 • Leon Olszewski

 • Dan Stastny

 • Radosław Wojtyszyn

Recenzenci Ekonomia-Wroclaw Economic Review w roku 2015:

 • Mateusz Bendyk

 • Robert Gwiazdowski 

 • Dagmara Jajeśniak-Quast 

 • Jacek Kubisz 

 • Przemysław Leszek 

 • Rafał Lipniewicz 

 • Leon Olszewski 

 • Bartosz Scheuer 

 • Arkadiusz Sieroń 

 • Jan Skonieczny 

 • Jakub Bożydar Wiśniewski

 • Jerzy Żyżyński

 

Recenzenci Ekonomia-Wroclaw Economic Review w roku 2014:

 • Robert Ciborowski
 • Mariusz Dybał

 • Dariusz Filar

 • Małgorzata Gałecka

 • Łukasz Hardt

 • Urszula Kalina-Prasznic

 • Radosław Kurach

 • Leon Olszewski

 • Marek Pauka

 • Maria Piotrowska

 • Marian Noga

 • Jan Skonieczny

 • Tomasz Szeffler
 • Michał Wojciechowski

 • Radosław Wojtyszyn

 • Tomasz Żylicz

 

 

Recenzenci Ekonomia-Wroclaw Economic Review w roku 2013:

 • Tadeusz Bednarski

 • Mariusz Dybał

 • Barbara Iwankiewicz-Rak

 • Jerzy Jakubczyc

 • Urszula Kalina-Prasznic

 • Bożena Klimczak,

 • Mikołaj Klimczak

 • Ewa Konarzewska-Gubała

 • Jarosław Kundera

 • Rafał Lipniewicz

 • Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska

 • Marian Noga

 • Leon Olszewski

 • Adam Pawłowski

 • Marcin Winiarski

 

 

Wszystkie zgłoszone artykuły są wstępnie oceniane przez komitet redakcyjny, a następnie przekazywane dwóm anonimowym, zewnętrznym recenzentom.

Lista recenzentów jest raz w roku publikowana na stronie internetowej.

Wszystkie zgłoszone artykuły podlegają recenzji w podwójnie ślepej procedurze wzajemnej weryfikacji.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Kryteria zakwalifikowania lub odrzucenia publikacji są dostępne w załączniku formularza recenzji.

Odpowiedź autora na recenzję artykułu ma formę pisemną.

Ostateczna decyzja w sprawie przyjęcia, odrzucenia lub potrzeby rewizji artykułu zostaje podjęta przez komitet redakcyjny na podstawie opinii przedstawionych w procesie wzajemnej oceny i formalnych odpowiedzi na nie, podanych przez autorów.

Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawartymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

 

 

REVIEWERS

All submissions are evaluated initially by the editorial committee and later by two anonymous external reviewers.

The list of reviewers is annually published on the website.

All submissions are refereed by reviewers in a double-blind peer review process.

Review shall be in writing and ends with an explicit request to the approval of the article for publication or rejection.

The criteria to qualify or reject the publication are available in the attached review file.

The answer's to the article review are made in writing.

The final decisions on acceptance, rejection or need for revision will be taken by the editorial committee on the basis of opinions submitted in a peer review process and formal answers thereto given by the authors.

Reviewing procedure is consistent with the recommendations of the Ministry of Science and Higher Education, contained in the booklet "Good practice in procedures of reviewing in science."

 
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy