Ekonomia, 18, 2010

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Droga życiowa

Download articleDownload article

Pożegnanie Profesora Tomasza Afeltowicza

Download articleDownload article

Wspomnienie o Profesorze Tomaszu Afeltowiczu nie tylko jako o ekonomiście

Download articleDownload article

Jakie skutki niesie za sobą prywatna własność?

AbstractDownload articleDownload article

private property, property rights, socialism, capitalism

Koncepcja rozwoju kapitalizmu Stanisława Grabskiego

AbstractDownload articleDownload article

Stanisław Grabski, historical sociologism, development of capitalism, economic reforms in the Second Polish Republic

Model społecznej gospodarki rynkowej w ujęciu Wincentego Stysia

AbstractDownload articleDownload article

Wincenty Styś, social market economy

Instytucjonalizm i jego znaczenie w analizie różnorodności form aktywności gospodarczej i zróżnicowania gospodarek kapitalistycznych

AbstractDownload articleDownload article

institutionalism, institutions, evolution, embeddedness, capitalism, network

O wolności ekonomicznej w okresie reformowania gospodarki polskiej

AbstractDownload articleDownload article

economic freedom, negative freedom, compulsion, right

Wymiana informacji między przedsiębiorcami w świetle reguł konkurencji UE

AbstractDownload articleDownload article

exchange of information, agreement to exchange of information, horizontal agreements, cartels

Korelacje pomiędzy prawem ochrony konsumentów i polityką konkurencji Unii Europejskiej. System rynkowy w praktyce funkcjonowania współczesnej gospodarki

AbstractDownload articleDownload article

consumer protection, competition policy

Rola państwa w gospodarce rynkowej. Stany Zjednoczone–Niemcy–Japonia

AbstractDownload articleDownload article

market economy system, government, government efficiency, competitiveness

Kryzys gospodarczy 2007–2010 w debacie ekonomistów

AbstractDownload articleDownload article

Keynesian economists versus Neoclassical economists, causes of economic crisis, economics in crisis time, remedies for crisis, the role of the State in the modern economy, the future of Capitalism

Zdobycie obcej wiedzy kluczowym motywem BIZ ulokowanych za granicą

AbstractDownload articleDownload article

FDI, knowledge spillovers

Przedsiębiorstwo międzynarodowe w perspektywie sieci biznesowej

AbstractDownload articleDownload article

international enterprise, business network

Ekspansywność — nowy wskaźnik oceny regionalnego rozwoju gospodarczego

AbstractDownload articleDownload article

expansiveness, innovativeness, creativity, regional economic development, Lower Silesia

Przemiany systemowe gospodarki Polski i ich znaczenie w podnoszeniu poziomu międzynarodowej konkurencyjności

AbstractDownload articleDownload article

systemic transformation, international competitiveness, national branding

Istota i rodzaje systemów emerytalnych

AbstractDownload articleDownload article

pension, pension scheme, pension system

Wpływ globalnego kryzysu finansowego pierwszej dekady XXI w. na sytuację finansową domów i biur maklerskich w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

hossa, bessa, investment firms, financial results of brokerage houses, economic crisis

Cele długoterminowych decyzji finansowych

AbstractDownload articleDownload article

financial decisions, the objectives of financial decisions, the criterion of flow, resulting criterion, the efficiency of financial decisions

Outsourcing IT jako jedna z form ograniczania kosztów

AbstractDownload articleDownload article

outsourcing, IT, service sector

Factoring instytucją współczesnego finansowania działalności gospodarczej

AbstractDownload articleDownload article

factoring, financial instruments, external financing

An analysis of sources of financing public and non-public higher education in Poland in 2004–2009

AbstractDownload articleDownload article

public and non-public higher education, revenues from didactic activity, revenues from research activity

Prawne granice reklamy w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

AbstractDownload articleDownload article

advertising, forbidden and unfair advertising, act of unfair competition, misleading advertising, product placement

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako przejaw zapobiegania patologii w obrocie gospodarczym

AbstractDownload articleDownload article

corruption, public procurement

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout